Tie­to­suo­ja­se­los­te

Rekisteri- ja tietosuojaseloste


Asiakasrekisteri

Tämä on Juhanalan puutarhan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste asiakasrekisteristä. Laadittu 20.5.2018. Päivitetään tarvittaessa.


Rekisterinpitäjä

Juhanalan puutarha
Tuohilahdentie 53
79600 Joroinen

info@juhanala.fi
0400185038

Y-tunnus 1224702-7


Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Kristiina Häyrinen
Tuohilahdentie 53
79600 Joroinen

info@juhanala.fi
0400185038


3. Rekisterin nimi

Juhanalan puutarhan asiakasrekisteri


4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

-Sopimus
-Laki
-Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin.
Tietoja ei käytetä profilointiin.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Yritys/organisaatio, henkilöiden nimet, yhteystiedot, tiedot ostoista, myynneistä, laskutuksesta ja muut asiakassuhteeseen liittyvät tiedot.

Tiedot säilytetään asiakassuhteen ollessa voimassa ja tapauskohtaisesti riittävän ajanjakson sen jälkeen kirjanpidollisten, takuu ym. vastuuasioiden toteamiseksi tarvittaessa.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille sopimatta asiasta erikseen. Sopimuksen mukaan tietoja voidaan jakaa tai julkaista esimerkiksi alihankkijoille.

Tietoja voidaan siirtää rekisterin pitäjän toimesta myös EU:n ja ETA:N ulkopuolelle.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä käsitellään asianmukaisella huolellisuudella. Tiedot suojataan palvelimella ja ajantasaisesta tietoturvasta huolehditaan. Tietoja käsittelevät vain henkilöt, joiden työnkuvaan asia kuuluu. Mahdolliset paperiset kopiot ja muistiot arkistoidaan lukittuun tilaan ja hävitetään säilytysajan jälkeen.


9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Niiltä osin kun rekisterissä on keskeneräisiä asioita, ei pyyntöä voida toteuttaa, ennen kuin ne on hoidettu.


Joroisissa 20.5.2018

Joroisten puu­tar­ha­myy­mä­lä

Tuo­hi­lah­den­tie 53

79600 Joroinen


Puu­tar­hu­ri ja tuo­te­neu­von­ta Kimmo Häyrinen p.0405936159


Asia­kas­pal­ve­lu 

Kristina Häyrinen p.0400185038


info@juhanala.fiAu­kio­loa­jat

Puutarha avautuu seuraavan kerran keväällä 2023.


Juhanalan kartano

Juhanalan kartanossa toimii myös monipuolisesti palveleva Joroisten Ateria- ja juhlapalvelu. 

Tutustu tarjontaan täällä:

 Juhanalan kartano 

Screenshot_2020-04-27%20Juhanalan%20Kartano.png-me

Copyright Markkinointi A-Focus. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuojaseloste.